O NAMA

LunimirVet je specijalistička veterinarska praksa koju vodi dr.sc. Koraljka Gracin, specijalist za uzgoj i patologiju domaćih mesoždera, u timu sa veterinarskom tehničarkom Antonijom Smrdelj. Specijalistička veterinarska praksa otvorena je 2017. godine, nakon 12 godina kliničkog i znanstvenog iskustva. Kod nas možete obaviti obaviti niz dijagnostičkih pretraga, preventivna cijepljenja, kiruške i stomatološke zahvate, kod kuja odrediti optimalno vrijeme parenja i okota, ultrazvučne pretrage – pitati i dobiti savijet, drugo mišljenje ili na kraju – samo kupiti hranu i zaštititi ljubimca od buha i krpelja.

Dr.sc. Koraljka Gracin, univ.mag.med.vet., rođena je 1979. godine u Zagrebu. Prirodoslovno-matematičku gimnaziju završava 1997. godine, Veterinarski fakultet u Zagrebu 2005. godine, poslijediplomski specijalistički studij ‘Uzgoj i patologija domaćih mesoždera’ 2009. godine i poslijediplomski doktorski studij 2020. godine. Polaganjem stručnog ispita stječe licencu za rad 2007.godine., dok 2009.g. polaže državni stručni ispit za veterinarskog inspektora (ovlaštenog veterinara).

Tjekom studija, kao stipendist CEEPUS-a boravi na Veterinarskom fakultetu u Wroclaw-u, Poljska, na Klinici za porodiljstvo i reprodukciju. Nakon stečene diplome, kao doktor veterinarske medicine, vježbenički staž odrađuje u veterinarskoj ambulanti ‘Goldi’, Preradovićeva 26/Tomašićeva 8, Zagreb. Slijedećih 6 godina nastavlja svoj rad u veterinarskoj ambulanti ‘Goldi’, pokrivajući područja internističke veterinarske medicine, reprodukcije, kirurgije mekih tkiva, ultrazvučne dijagnostike, endoskopije i hitne veterinarske medicine. U tom razdoblju završava poslijediplomski specijalistički studij ‘Uzgoj i patologija domaćih mesoždera’ s temom ‘Uporaba dopaminskih agonista i prostaglandina F2α za indukciju pobačaja kuja u drugoj trećini gravidnosti’ (2006.-09.).

2010.g. upisuje poslijediplomski doktorski studij, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za porodništvo i reprodukciju i Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti, s temom ‘Herpesvirusna infekcija pasa u Republici Hrvatskoj, dijagnostika i utjecaj na poremećaje reprodukcije’. 2011. godine, u okviru CEEPUS stipendije, boravi na klinikama Veterinarskog fakulteta u Budimpešti, Mađarska, Klinici za porodništvo i reprodukciju i Klinici za kirurgiju.

Od 2011. godine zapošljava se u Centru za rehabilitaciju Silver, gdje 6 godina vodi veterinarsku službu, gdje skrbi o štenadi u različitim fazama imunološkog statusa i psima do ulaska u rad, te vodi brigu o gerijatriskim pacjentima. Težište rada postaje joj preventivna veterinarska medicina, dijagnostika (internistička, rentgenološka, ultrazvučna), liječenja, operacije mekih tkiva, hitna veterinarska medicina, edukacija. Od dijagnostike, najobuhvatnija je bila dijaganostika poremećaja u prehrani i dijagnostika bolesti lokomotornog sustava te reproduktivna i parazitološka dijagnostika. Praćenje uzgoja sa veterinaskog aspekta (utvrđivanje optimalnog vremena za parenje, određivanje plodnosti mužjaka, parenje (prirodno i umjetno), praćenje tijeka gravidnosti, određivanje dana okota, praćenje i po potrebi asistencija oko okota ili carski rez) bili su sastavni dio svakodnevnog rada. Kao sastavni dio prakse sudjeluje i vodi radionice za edukaciju korisnika/voditelja radnih pasa sa osvrtom na očuvanje zdravlja i pasa i ljudi, te sprečavanju prelaska bolesti s pasa na ljude (zoonoza).
Sudionica je niza stručnih skupova i kongresa u inozemstvu i Hrvatskoj, te kao autorica potpisuje nekolicinu znanstvenih radova i održanih kongresnih predavanja. Također posjeduje iskustvo terenskog rada i volontiranja u poplavljenim područjima Hrvatske.

Nakon 12 godina intenzivnog rada u kliničkoj praksi i na znanstvenom području, pokreće vlastitu specijalističku praksu LunimirVet.

Za više informacija o praksi i uslugama koje pružamo slijedite POVEZNICU!

Antonia Grubač, vet. teh., rođena je u Zagrebu 1987. godine. Od 11-te godine se bavi konjima, volontira na hipodromu, u Krilima i na kraju na privatnom ranču gdje još danas brine o 4 engleska punokrvnjaka. Od 14-te godine je sa svojom kujicom njemačkog ovčara bila član KOSSP-a te sudjelovala u brojnim natjecanjima iz agilitya i poslušnosti te stekla status vodiča pasa.
2003. god. upisuje srednju veterinarsku školu u Zagrebu i time čini prvi korak u ostvarenju svog zanimanja iz snova. Za vrijeme pohađanja škole odrađuje praksu u zagrebačkom ZOO-u, u azilu Dumovec te u vet. stanicama grada Zagreba.
Po završetku srednje škole odlazi živjeti u Njemačku gdje stječe znanje njemačkog jezika, a u jezičnom učilištu SOVA u Zagrebu polaže stupanj C1 sa odličnim uspjehom.
2010. god. započinje staž u veterinarskoj ambulanti Goldi, Tomašićeva 8, gdje pohađa i Hill’s Pet Nutrition Adviser edukacijski program o ishrani kućnih ljubimaca. Nakon uspješno završenog vježbeničkog staža propisanog za vet. teh. polagala je stručni ispit pred ispitnim povjerenstvom Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja RH te stekla stručnu osposobljenost za samostalan rad na poslovima veterinarskog tehničara.

2017. god. ostvaruje svoj san i zapošljava se u LunimirVetu!

11